zbk_logo
A
A
A
A
A
A
A

Zniżka dochodowa

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu informuje, że od dnia 01.01.2013 roku możliwe będzie uzyskanie obniżki czynszu z tytułu osiągania niskich dochodów w gospodarstwie domowym, która będzie udzielana na okres 12 miesięcy w przypadku lokatorów:

  • posiadających tytuł prawny do lokalu tj. ważną umowę najmu lokalu,
  • korzystających bezumownie z lokalu pod warunkiem zawarcia i realizowania umowy ugody na spłatę zadłużenia w ratach lub dokonania całkowitej spłaty zadłużenia,
  • którzy uzyskali decyzję o odroczeniu terminu spłaty zadłużenia,
  • zamieszkujących w lokalach, co do których nie nabywaja uprawnień do najmu z mocy prawa lub na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, chyba że uzyskali pozytywną opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej o przydział lokalu zamiennego zgodnie z normą zaludnienia i nie posiadają zadłużenia w bieżących oplatach.

Obniżka czynszu z tytułu osiągania niskich dochodów w gospodarstwie nie przysługuje w lokalach socjalnych i pomieszczeniach tymczasowych oraz w przypadku nielegalnego zamieszkiwania (tj. lokali zajętych samowolnie lub podnajmowanych) lub prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej.

Obniżka czynszu z tytułu osiągania niskich dochodów w gospodarstwie domowym udzielana będzie tylko do powierzchni normatywnej lokalu tj.:

35 m2 w lokalu jednoosobowym,

40 m2 w lokalu dwuosobowym,

45 m2 w lokalu trzyosobowym,

55 m2 w lokalu czteroosobowym,

65 m2 w lokalu pięcioosobowym,

70 m2 w lokalu sześcioosobowym a w razie zamieszkiwania większej liczby osób powierzchnię powiększa się o 5 m2 dla każdej kolejnej osoby. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, to w/w powierzchnię użytkową zwiększa się o 15 m2 niezależnie od liczby osób niepełnosprawnych zamieszkałych w lokalu.

Obniżka udzielana będzie na wniosek użytkowników lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląg według kryteriów określonych w poniższej tabeli:

Dochód w gospodarstwie jednoosobowym

Dochód na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym Obniżka dochodowa stawki bazowej czynszu w %

do 1.5000,00 zł brutto

do 1.020,00 zł brutto na osobę 30%

od 1.500,01 zł brutto do 1.800,00 zł brutto

od 1.020,01 zł brutto do 1.200,00 zł brutto na osobę 20%

od 1.800,01 zł brutto do 2.400,00 zł brutto

od 1.200,01 zł brutto do 1.800,00 zł brutto na osobę 10%

 

Podstawą ustalenia wysokości osiąganych dochodów są dochody członków gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wskazane w deklaracji stanowiącej załącznik do wniosku w rozumieniu art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 966 wraz z późniejszymi zmianami).

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego i ryczałtu na zakup opału oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).

Druki wniosku o udzielenie obniżki czynszu z tytułu osiągania niskich w gospodarstwie domowym wraz deklaracją dostępne są od 01.10.2012 roku w Dziale Windykacyjno-Czynszowym ZBK przy ulicy Hetmańskiej 31. Informacji w zakresie dotyczącym udzielania przedmiotowej obniżki czynszu oraz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku udzielają pracownicy Działu Windykacyjno-Czynszowego ZBK oraz Punktów Obsługi Najemców przy ulicy Jaśminowej 3-5-7 (PON I) oraz Malborskiej 32 (PON II).

DRUKI DO POBRANIA:   WNIOSEK O OBNIŻKĘ CZYNSZUDEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW