• +48 55 221 20 00
 • sekretariat@zbk.elblag.pl

Skargi i wnioski

Podstawa prawna:

Organizację oraz tryb rozpatrywania skarg i wniosków w Zarządzie Budynków Komunalnych w Elblągu regulują n/w przepisy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2023 poz. 775 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46),

 • Zarządzenie Nr 16/2023 Dyrektora ZBK z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 1. Pisemnie – należy przesłać na adres:
  Zarząd Budynków Komunalnych
  ul. Ratuszowa 4
  82-300 Elbląg

  lub bezpośrednio do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej.
 2. Przesłane pocztą elektroniczną – na adres sekretariat@zbk.elblag.pl lub skrzynkę podawczą ePUAP;

 3. Wnoszone ustnie – przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków odbywają się w siedzibach Zarządu Budynków Komunalnych w każdy czwartek (z wyjątkiem dni świątecznych), w godzinach 12:00 – 14:30. Termin spotkania z Dyrektorem należy uprzednio ustalić w sekretariacie ZBK przy ul. Ratuszowej 4, I piętro - pok. 12 lub telefonicznie: (55) 221 20 00. Pracownik wyznacza dokładną datę, godzinę i miejsce spotkania.

 4. Warunkiem spotkania z Dyrektorem ZBK jest wyczerpanie uprzednio drogi służbowej, tj. uzyskanie stanowiska kierownika danej komórki organizacyjnej w przedmiotowej sprawie.

 5. Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu.

 6. Skargi i wnioski nadesłane pocztą lub drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek.

Załatwianie skarg i wniosków:

 1. Dyrektor ZBK nie udziela odpowiedzi na pisma i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem – co jest zgodne z § 8 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, który stanowi: skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 2. Dyrektor ZBK załatwia skargi i wnioski w ramach swojej właściwości udzielając zainteresowanemu odpowiedzi na wskazany przez niego adres, nie później niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia sprawy w terminie jednego miesiąca informuje się wnoszącego o przyczynie niedotrzymania przepisanego terminu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.

 3. O sposobie załatwienia skargi/wniosku zawiadamia się wnoszącego.

 4. Jeżeli Dyrektor ZBK nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej skargi/wniosku niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazuje skargę/wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego.