• +48 55 221 20 00
  • sekretariat@zbk.elblag.pl

Historia ZBK

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu zanim otrzymał swą aktualną nazwę i formę organizacyjną przeszedł na przełomie lat wiele zmian.

I tak:

1. Tymczasowy Zarząd Państwowy pismem z dnia 4 stycznia 1946 roku po raz pierwszy przekazał budynki i inne nieruchomości w zarząd Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu.

2. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Uchwałą nr 1/2 z dnia  3 stycznia 1951 roku powołało Zarząd Nieruchomości Miejskich, który w dniu 25 czerwca 1951 roku zmienił nazwę na Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Jednak datę 3 stycznia 1951 uznaje się za moment utworzenia tej jednostki.

3. Dnia 5 lutego 1965 roku Uchwałą nr 24/65 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu utworzyło 11 ADM-ów (Rejonów) działających w ramach M.Z.B.M., jako wydzielone komórki organizacyjne, samobilansujące, działające na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego w oparciu  o własne plany techniczno - ekonomiczno-finansowe.

4. Do roku 1975, jeszcze kilkakrotnie M.Z.B.M. ulegał zmianom organizacyjnym polegającym na zmniejszeniu ilości rejonów bądź zmianom jednostki nadrzędnej.

5. W dniu 15 stycznia 1975 roku WZGKiM pismem BOO/NP./79/75 dokonał zmiany nazwy przedsiębiorstwa na P.G.M. – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej oraz ROEB (Rejony Obsługi Eksploatacji Budynków). Struktura ta obejmowała 7 ROEB-ów podporządkowanych bezpośrednio Kierownikowi Działu Eksploatacji. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, do końca 1990 roku czyli do momentu utworzenia Zarządu Budynków Komunalnych, przeszło wiele zmian organizacyjnych:

a. przejęto a następnie przekazano działalność administracyjną Tolkmicka wraz z podległymi wsiami do PGKiM w Braniewie,

b. utworzono pion Dyrektora Finansowego,

c. utworzono sekcję przygotowania produkcji,

d. wprowadzono pogotowie techniczne całodobowe,

e. utworzono 5 Rejonów Obsługi Mieszkańców (ROM) oraz grup remontowych.

6. Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK) powołany został Uchwałą Rady Miejskiej nr VI/20/90 z dnia 22.10.1990 roku jako jednostka budżetowa wyodrębniona organizacyjnie, prowadząca swoją działalność statutową od dnia 1 stycznia 1991 roku w oparciu o plan ekonomiczno-finansowy. Podstawowym celem działalności ZBK było i jest administrowanie/zarządzanie  budynkami, lokalami i nieruchomościami stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości.

Zarząd Budynków Komunalnych jako zakład budżetowy, zarządza w imieniu Miasta Elbląga powierzoną częścią miejskiego zasobu nieruchomości (budynkami, lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi w tym garażami). Realizuje zadania związane z umieszczaniem reklam na nieruchomościach (budynkach oraz słupach ogłoszeniowych).

Wykonuje funkcje właścicielskie w imieniu Miasta we wspólnotach mieszkaniowych.